skip to Main Content
Hiiden Omaishoitajat ry:n tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen seloste käsittelytoimista (päivitetty 20.8.2020)

1. Rekisterin pitäjä

Hiiden Omaishoitajat ry

Suurlohjankatu 18-22

08100 Lohja

www.hiidenomaishoitajat.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Minna Mäenpää, minna.maenpaa@hiidenomaishoitajat.fi, p. 040 189 2121

3. Rekisterin nimi

Hiiden Omaishoitajat ry:n tapahtumarekisteriseloste

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä ilmoittautumistietoja yhdistyksen/OmaisOivan tapahtumiin liittyen. Tietoja kerätään, jotta tapahtumiin ilmoittautuneille voidaan viestiä kyseiseen tapahtumaan liittyen. Tämän lisäksi tietoja käytetään käytännön asioiden kuten mahdollisten tarjoilujen järjestämiseen ja koronatilanteesta johtuen varotoimenpiteenä mahdollisten jäljitysketjujen selvittämiseen. Rekisterin yhteystietoja käytetään yhteydenpitoon, viestintään, tilaisuuksien järjestämiseen, palautteen keräämiseen ja tilastointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja: yhteystiedot (jäsenen nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, paikkakunta), mahdolliset muut jäsenen suostumuksella kerätyt tiedot esimerkiksi erityisruokavalio, jos tilaisuudessa on tarjoilu.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään joko rekisteröidyltä itseltään tai henkilön valtuuttamalta taustataholta. Tiedot saadaan puhelimitse, sähköpostilla tai kasvokkain haastattelemalla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Erityisruokavaliotiedot luovutetaan tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä ravitsemuspalveluista vastaavalle taholle. Muutoin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot: Pääsy yhteystietoihin ja rekisterin ylläpito-oikeus on niillä yhdistyksen työntekijöillä, jotka tietoja työnsä puolesta tarvitsevat tai käsittelevät. Järjestelmä ja varmuuskopiot on suojattu asianmukaisesti. Manuaalinen aineisto: Kopio ilmoittautumislistasta voidaan säilyttää lukollisessa kaapissa rekisterinpitäjän toimitiloissa.

10. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu, pyytää oikaisemaan virheellinen tieto sekä pyytää poistettavaksi tarpeeton tieto. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Kirjalliseksi pyynnöksi hyväksytään myös sähköpostiviesti.

Back To Top