skip to Main Content
Hiiden Omaishoitajat ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi: Hiiden Omaishoitajat ry

Yhdistyksen kotipaikka: Lohja

Yhdistyksen toimialue: Lohja, Vihti, Karkkila (= Lohjan ja Ptky Karviaisen alueet)

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia omaishoitajien ja läheisten aseman parantamiseksi ja tukemiseksi sekä kehittää heidän tukitoimiaan yhdistyksen toimialueella.

3 § Yhdistyksen toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille omaishoitajien ja läheisten elinolojen ja laadun parantamiseksi, harjoittaa tiedotus-, valistus-, julkaisu-, valmennus- ja koulutustoimintaa, harjoittaa ja edistää kokeilu- ja kehittämistoimintaa, antaa ohjausta ja neuvontaa omaishoitajille, toimii yhteistyössä eri sidosryhmien ja muiden järjestöjen kanssa, järjestää omaishoitajille ja läheisille ryhmätoimintaa, lomia, matkoja ja virkistystoimintaa, on oikeutettu ylläpitämään tarvepalveluja tuottavia toimintayksiköitä ja kokoontumistiloja, on oikeutettu omistamaan osuuksia, osakkeita ja muita arvopapereita sekä hallitsemaan ja omistamaan kiinteistöjä, maa-alueita ja huoneistoja tuettavien tarpeita varten. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa majoitus- ja ravitsemistoimintaa, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan varainkeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä.

4 § Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä omaishoitaja tai muu yhdistyksen tarkoituksen hyväksyvä henkilö. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset, yhteisöt, yritykset, säätiöt sekä yksityishenkilöt. Varsinaisen jäsenen ja kannatusjäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittaa yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen henkilö- ja kannatusjäsenten on maksettava vuosittain jäsenmaksu. Yhdistyksen hallituksen päätöksellä voidaan erottaa jäsen, joka ei hoida jäsenmaksuvelvoitettaan kahtena (2) perättäisenä vuotena. Yhdistyksen henkilö- ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen molemmille jäsenryhmille sekä jäsenmaksun yhdistysosuuden määrästä seuraavaksi kalenterivuodeksi päättää Omaishoitajaliitto ry:n syyskokous.

Omaishoitajaliitto hoitaa jäsenrekisteriä ja ilmoittaa paikallisyhdistyksille rekisterissä tapahtuvista muutoksista. Liitto perii jäsenmaksut henkilö- ja kannatusjäseniltä keskitetysti ja tilittää paikallisyhdistyksille niille kuuluvan henkilöjäseniä koskevan osuuden jälkikäteen. Paikallisten kannatusjäsenten jäsenmaksun liitto tilittää kokonaisuudessaan kannatusjäsenen ilmoittamalle paikallisyhdistykselle. Valtakunnalliset toimijat ovat liiton kannatusjäseniä, jos eivät muuta ole ilmoittaneet. Yhdistys on valtakunnallisen Omaishoitajaliitto ry:n jäsen. Liiton syyskokous päättää yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden ja liitto perii paikallisyhdistykseltä jäsenmaksun.

5 § Yhdistyksen hallintoelimet

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät sen varsinaiset jäsenet yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous. Kevätkokous pidetään kunakin kalenterivuonna maalis-huhtikuun aikana, syys- kokous vastaavasti loka-marraskuun aikana. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten. Kokous on tällöin pidettävä kahdenkymmenenyhden (21) vuorokauden kuluessa asianmukaisen pyynnön esittämisestä lukien. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on saatettava jäsenten tietoon vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta jäsentiedotteella, kirjeitse tai yhdistyksen toimialueella yleisesti leviävässä/leviävissä sanomalehdessä/-lehdissä julkaistulla ilmoituksella. Kokouskutsussa mainitaan kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Jokaisella yhdistyksen kokouksessa paikalla olevalla varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Aloiteoikeus on henkilöjäsenellä ja yhdistyksen hallituksella. Kevätkokouksessa käsiteltäväksi haluttu aloite on jätettävä hallitukselle helmikuun loppuun mennessä, syyskokouksessa käsiteltäväksi haluttu aloite vastaavasti syyskuun loppuun mennessä.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai joku muu hallituksen jäsen avaa kokouksen.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
 5. Käsitellään toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta.
 6. Käsitellään tilinpäätös ja toiminnan-/tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 7. Käsitellään muut mahdolliset, hallituksen valmistelemat tai jäsenten sääntöjen mukaisesti esille tuomat asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai joku muu hallituksen jäsen avaa kokouksen.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
 5. Hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 6. Todetaan liiton päättämät seuraavalta kalenterivuodelta perittävät jäsenmaksut
 7. Hyväksytään hallituksen laatima talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
 9. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 10. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet seuraaviksi kahdeksi (2) kalenterivuodeksi erovuoroisten tilalle.
 11. Valitaan kaksi (2) varsinaista toiminnan-/tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat tarkistamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.
 12. Määrätään, miten yhdistyksen kokouskutsut on julkaistava.
 13. Käsitellään muut mahdolliset hallituksen valmistelemat ja jäsenten sääntöjen mukaisesti esille tuomat asiat.

Ylimääräinen kokous

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten ylimääräinen kokous on kutsuttu koolle.

Yhdistyksen hallitus

Hallitus valitaan syyskokouksessa, ja sen toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta. Hallitukseen kuuluu yhdeksi (1) kalenterivuodeksi kerrallaan valittu yhdistyksen puheenjohtaja sekä syyskokouksen vahvistama määrä hallituksen varsinaisia jäseniä määrältään vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10). Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Puolet hallituksen jäsenistä on kerrallaan erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi (2) varapuheenjohtajaa sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kolme (3) sen jäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Hallituksen tehtäviin kuuluu erityisesti johtaa yhdistyksen toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti, valmistella kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle, tehdä esityksiä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi, hyväksyä jäsenet, asettaa tarpeelliset toimikunnat, huolehtia ja vastata varojenhankinnasta ja omaisuudenhoidosta, huolehtia ja vastata, että yhdistyksen kirjanpito vastaa lain ja hyvän kirjanpitotavan vaatimuksia, ottaa ja erottaa toimihenkilöt sekä vahvistaa työehtosopimuksen/-sopimusten mukaiset työehdot.

6 § Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimenkirjoittajina toimivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu hallituksen määräämä henkilö – aina kaksi (2) yhdessä.

7 § Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi sekä tilintarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä toiminnan-/tilintarkastajalle yksi (1) kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on tarkastettava tilit ja annettava niistä lausuntonsa yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

8 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, jos sitä koskeva kirjallinen esitys on jätetty yhdistyksen hallitukselle ja vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

9 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kolmekymmentä (30) päivää ja siihen vaaditaan vähintään viisikuudesosan (5/6) enemmistö kokouksessa annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi käytetään sen varat viimeisen yhdistyksen kokouksen harkitsemalla tavalla omaishoitajien, omaishoitoperheiden sekä heidän läheistensä hyväksi.

10 § Muita määräyksiä

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Back To Top